Hopp til innhold

VEDTEKTER

ARENDAL SJAKKSELSKAB

Vedtekter for Arendal sjakkselskab, stiftet i 1883.

 • Formål

Klubben skal arbeide for sjakkens fremme og være et samlingspunkt for medlemmene.

 • Tilslutning

Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Agder sjakkrets.

 1. Medlemmer
 1. Klubben er i prinsippet åpen for alle interesserte, såfremt ikke vedkommende på grunn av opptreden eller handlemåte antas å komme til å skade klubben, miljøet eller klubbens omdømme.
 2. Nye medlemmer innføres i klubbens medlemskartotek og meldes straks videre til krets og forbund.
 3. Et medlem plikter å betale lovbestemt kontingent til avtalt tid.
 4. Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år.
 • Styret
 1. Klubbens styre består av en leder og 2 til 4 øvrige styremedlemmer med vara.
 2. På årsmøtet velges, for tiden fram til neste årsmøte, leder, øvrige styremedlemmer og vara.
 3. Styret velger blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.
 4. Styret er beslutningsdyktig når mer enn 50% av medlemmene er tilstede. For vedtak kreves enighet hos minst 50% av styremedlemmene.
 5. Styret forvalter klubbens formue og inntekt.
 6. Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund og for den kretsen klubben tilhører. Særlig skal styret sørge for å ha et ajourført medlemsregister.
 • Revisor

Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år av gangen 1 revisor og 1 vararevisor.

 • Årsmøte
 1. Klubben holder ordinært årsmøte innen utgangen av februar måned. Innkalling gjøres ved kunngjøring på klubbens hjemmeside, eller ved kunngjøring i lokalavis. Innkalling og saksdokumenter skal være tilgjengelige på klubbens hjemmeside senest 14 dager før årsmøtet.
 2. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes til medlemmene minst en uke før møtedagen.
 • På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder.
 • Valg av sekretær for årsmøtet.
 • Valg av to personer til å undertegne protokollen.
 • Styrets årsberetning.
 • Regnskap med revisjonsberetning.
 • Ansvarsfrihet for styret.
 • Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag.
 • Innkomne forslag.
 • Valg av leder
 • Øvrige valg.
 • På årsmøtet har hvert enkelt medlem 1 stemme.
 • Beslutninger fattes med simpelt flertall unntatt i spørsmål etter § 7. Ethvert medlem kan kreve skriftlig avstemning.
 • Med likt stemmeantall avgjør loddtrekning, unntatt i spørsmål om styrets ansvarsfrihet der det ved stemmelikhet er meddelt ansvarsfrihet, dessuten i spørsmål etter § 7.
 • Lovendring og klubbens oppløsning

For endringer eller tilføyelser i klubbens lover og for oppløsning av klubben kreves det at spørsmålene er angitt i skriftlig innkalling. For å få et gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av det nærværende stemmeberettigede. Hvis sjakklubben nedlegges, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i vedkommende distrikt.

 • Representasjon
 1. En spiller kan tilhøre flere klubber, men får bare representere en klubb i turnering som holdes eller er godkjent av Norges Sjakkforbund eller av kretsen.
 2. Klubb og krets kan utover punkt a. vedta innskrenkninger eller utvidelser i egne medlemmers representasjonsrett når det anses nødvendig.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 31.01.2022

Tilbake til toppen